دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
دانشکده مدیریت و اقتصاد
معرفی

مشخصات فردی

نام : عباس   طلوعی اشلقی

پست الکترونیکی : toloie@srbiau.ac.ir

سوابق تحصیلی

آخرین مدرک تحصیلی : دکتری حرفه‌ای

رشته و گرایش تحصیلی دکتری تخصصی : مدیریت صنعتی

سوابق اجرایی

عضویت در جوامع علمی

نحوه همکاری

محل خدمت : دانشکده مدیریت و اقتصاد

مرتبه علمی : استاد

سمت اجرایی در دانشگاه : عضو گروه مدیریت صنعتی

نوع استخدام : قطعی

تاریخ استخدام : 1382/01/01

عباس طلوعی اشلقی

محل خدمت:   دانشکده مدیریت و اقتصاد

مرتبه علمی : استاد

^